Company Logo

Federacijos įstatai

•1.1. LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJA (toliau - Asociacija) - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teisinė forma - asociacija, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

•1.2. Draudžiama steigtis ir veikti asociacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai - prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką arba pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, propaguoti karą ir smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą, kurstyti rasinę, religinę, socialinę nesantaiką, pažeisti žmogaus teises ir laisves, viešąją tvarką bei atlikti veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms, veikti dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams.

•1.3.  Asociaciją neribotam laikui įsteigė juridiniai asmenys, apjungiantys Lietuvoje veikiančius povandeninio sporto klubus bei kitas šia sporto šaka užsiimančias organizacijas. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.4. Asociacijos veiklos metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5 Asociacijos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g.  20-18

 

II straipsnis.  Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

2.1. Asociacija yra savarankiška įmonių sąjunga, koordinuojanti ir vykdanti jos narių pavestus uždavinius ir savo veikla atstovaujanti jų interesus.

            2.2. Svarbiausias Asociacijos veiklos tikslas - parengti ilgalaikę povandeninio sporto plėtojimo programą, ją įgyvendinti ir taip prisidėti Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo.

2.3. Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Asociacija:

1) buria povandeninio sporto ir povandeninės veikos mėgėjus;

2) skatina sporto, kaip vieno iš įvairaus amžiaus žmonių, o ypač jaunimo sveikatingumo, fizinio lavinimo, bendravimo ir užimtumo formų populiarinimą;

3) koordinuoja federacijos narių veiklą;

4) organizuoja Lietuvos Respublikos čempionatus, jaunių pirmenybes, taures, tarptautines varžybas ir kitus sportinius renginius;

5) nustato klasifikacinius normatyvus visose povandeninio sporto rūšyse;

6) organizuoja trenerių, instruktorių, teisėjų kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus, skatina jų dalyvavimą tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

7) sudaro suaugusių ir jaunių nacionalines rinktines;

8) registruoja rekordus;

9) sudaro ir tvirtina varžybų kalendorius, nuostatus ir taisykles;

10) užtikrina nacionalinės rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;

11) rūpinasi finansavimo šaltiniais;

12) rūpinasi federacijos prestižu Lietuvos ir tarptautiniame povandeninio sporto ir povandeninės veiklos judėjime;

13) užsiims kitokia įstatymų leidžiama veikla, atitinkančia įstatų turinį ir Asociacijos tikslus.

            2.4. Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius Asociacija užsiims šia ūkine - komercine veikla:

EVRK klasifikatorius

22.11-Knygų leidyba

22.12-Laikraščių leidyba

22.13-Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

22.14-Garso įrašų leidyba

35.12.10-Jachtų statyba ir remontas

35.12.20-Pramoninių valčių gamyba ir remontas

35.12.30-Sportinių ir žvejybos valčių gamyba ir remontas

52.42-Drabužių mažmeninė prekyba

55.21-Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos

61.20-Vidaus vandenų transportas

63.30-Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos

63.40-Kitų transporto agentūrų veikla

70.12-Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

71.22-Vandens transporto įrangos nuoma

71.22.10-Laivų nuoma

71.22.20-Valčių nuoma

71.23-Oro transporto įrangos nuoma

71.40.10-Pramoginių valčių nuoma

73.10-Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.2-Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

74.40-Reklama

74.87.20-Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla

80.22.20-Profesinis specialusis mokymas

91.20-Profesinių sąjungų veikla

92.1-Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla

92.6-Sportinė veikla

92.62-Kita sportinė veikla

92.62.10-Sporto mokyklų ir klubų veikla

92.62.20-Jojimo mokyklų veikla

92.62.30-Sportinė ir pramoginė medžioklė bei su ja susijusi veikla

92.62.40-Sportinė ir pramoginė žvejyba bei su ja susijusi veikla

92.7-Kita poilsio organizavimo veikla

            2.5. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gavus leidimus, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas. Asociacija gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, atitinkamai papildžius Įstatus.

2.6. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2.7. Net ir aukščiau išvardintais tikslais asociacijai draudžiama:

1) neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;

2) mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4) suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

5) skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

8) parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

9) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

10) vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas;

11) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas;

12) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius.

III straipsnis.  Narystė Asociacijoje

 

3.1. Asociacijos steigėjai automatiškai yra Asociacijos nariai, netaikant jiems kaip naujiems nariams keliamų reikalavimų, nustatytų šiuose įstatuose.

            3.2. Narystės Asociacijoje teisė suteikiama povandeninio sporto klubams bei kitoms šia sporto šaka užsiimančioms organizacijoms.

            3.3. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir terminus nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

 

IV straipsnis.  Narių teisės ir pareigos

 

4.1. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę:

1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

•4)   bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) susipažinti su asociacijos narių sąrašu.

6) kitas teises.

4.2. Kiekvienas Asociacijos narys privalo:

1) laikytis Asociacijos įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

2) nustatyta tvarka sumokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinius nario mokesčius;

3) saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

4) palaikyti Asociacijos įvaizdį ir laikytis profesinės ir verslo etikos;

5) palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

6) laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie visuotinio narių susirinkimo arba Valdybos sprendimu pripažinti konfidencialiais.

 

V straipsnis.  Narių priėmimas

 

5.1. Narių priėmimo į Asociaciją klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas, remdamasi kandidato įteiktu raštišku prašymu.

5.2. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, privalo gauti dviejų Asociacijos narių rašytines rekomendacijas.

5.3. Kandidatams suteikiamos narystės Asociacijoje teisės tik tuo atveju, jei jie pilnai patenkina 4 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, ir jeigu už jų priėmimą visuotinis narių susirinkimas nubalsuoja vienbalsiai. Nubalsuoja 2/3 (du trečdaliai) narių

5.4. Asociacija praneša kandidatui apie savo sprendimą raštu.

5.5. Tinkamai įformintas visuotinio narių susirinkimas nutarimas, pasirašytas asociacijos Prezidento dėl naujo nario priėmimo yra įrodymas apie jo narystę Asociacijoje ir jo įsipareigojimą laikytis šių įstatų.

 

VI straipsnis.  Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 

6.1. Narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu informavęs apie tai Asociacijos Prezidentą.

6.2. Narys iš Asociacijos gali būti pašalinamas nubalsavus visuotiniam narių susirinkimui vienbalsiai, jeigu:

1) 3 ketvirčius iš eilės nesumoka Asociacijos nario mokesčio;

2) pažeidžia Asociacijos įstatus;

3) pažeidžia profesinę ar verslo etiką;

4) kenkia Asociacijos reputacijai.

            6.3. Apie pašalinimą nariui pranešama raštu.

6.4. Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.

6.5. Jei narys išstoja ar yra pašalinamas iš Asociacijos, jo įmokėti nario mokesčiai negrąžinami. Jeigu narys nėra sumokėjęs nario mokesčio už tuos metus, kada jis išstoja ar yra pašalinamas, šio mokesčio sumokėjimo Asociacija nereikalauja.

 

VII straipsnis.  Asociacijos organai

 

7.1. Asociacijos organai yra šie:

1) aukščiausias organas - visuotinis narių susirinkimas;

2) vienasmenis valdymo organas - Prezidentas.

VIII straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas, jos kompetencija, šaukimo ir balsavimo joje tvarka

 

8.1. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos Prezidentas, esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

8.2. Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia asociacijos įstatus;

2) priima ir šalina narius;

3) skiria ir atleidžia Asociacijos Prezidentą bei nustato jo atlyginimą;

4) skiria ir atšaukia revizorių ir nustato jo apmokėjimo tvarką;

5) tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

8) priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.3. Asociacijos Prezidentas apie visuotinio narių susirinkimo šaukimą turi pranešti raštu Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo datos. Raštiškame pranešime turi būti nurodyta visuotinio narių susirinkimo šaukimo laikas, vieta ir darbotvarkė.

8.4. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas tokiu atveju, jeigu to reikalauja 1/3 Asociacijos narių, revizorius arba teismas. Kad būtų sušauktas neeilinis visuotinis narių susirinkimas, minėti jo iniciatoriai visiems Asociacijos nariams turi išsiųsti raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodyta tokio neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo priežastis, jo laikas, vieta ir darbotvarkė.

8.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 8.2 punkto 2, 3, 5, 6 ir 8 papunkčiuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami). 8.8. punkto 2 papunktyje nurodytam visuotinio narių susirinkimo sprendimui priimti reikia vienbalsio susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsavimo. 8.2 punkto 3, 5, 6 ir 8 papunkčiuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

8.6. Visuotinio narių susirinkimo metu kiekvienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę. Už narius taip pat gali balsuoti jų įgalioti asmenys. Įgaliojimo dokumentas turi būti tinkamai įformintas ir įregistruotas prieš prasidedant visuotiniam narių susirinkimui.

8.7. Balsavimas visuotiniame narių susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdą visuotinis narių susirinkimas nustato kiekvienu atskiru atveju.

 

IX straipsnis.  Asociacijos Prezidentas, jo kompetencija

 

            9.1. Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas, kurį 2 (dvejiems) metams skiria visuotinis narių susirinkimas.
            9.2. Prezidentas:

1) vadovauja Asociacijos administracijai;
2) Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;
3) priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius nuostatus ir atlyginimus;
4) Asociacijos vardu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis;
5) įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
6) atsako už Asociacijos lėšų ir pajamų tvarkymą;
7) atsako už Asociacijos metinio biudžeto vykdymą, metinės veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos paruošimą ir pateikimą visuotiniam narių susirinkimui;

8) atsako už visuotinio narių susirinkimų rengimą ir jų šaukimą;

9) atsako už visuotinio narių susirinkimo nutarimų ir Asociacijos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;

10) sudaro darbo grupes specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

11) atsako už reikalingų struktūrų ir infrastruktūros kūrimą, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimą;

12) atsako už Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

13) priima sprendimus Asociacijos veiklos finansiniais klausimais visuotinio narių susirinkimo nustatytose ribose;

14) atsako už Asociacijos turto ir lėšų panaudojimą ir tvarkymą, sutinkamai su Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir visuotinio narių susirinkimo nutarimais;

15) atsako už Asociacijos simbolių kūrimą ir jų naudojimo tvarkos nustatymą;

16)priima nutarimus steigti filialus ir atstovybes;

17) atsako už kitų užduočių, nepriskirtų visuotinio narių susirinkimo kompetencijai, vykdymą.

X straipsnis.  Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai

 

10.1. Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.

10.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

1) narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

2) neatlygintinai gautos iš fizinių ir juridinių asmenų lėšos ir turtas;

3) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;

4) ūkinės - komercinės veiklos pajamos;

5) lėšos, gautos kaip parama;

6) kitos teisėtai gautos lėšos.

            10.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

 

XI straipsnis.  Finansinės veiklos kontrolė

 

11.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka visuotinio narių susirinkimo skiriamas revizorius. Juo negali būti Asociacijos arba valdybos narys.

11.2. Revizorius, kontroliuodamas Asociacijos finansinę veiklą privalo:

1) ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

2) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;

3) kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;

4) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;

5) visuotiniam narių susirinkimui pateikti asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;

6) ryšium su patikrinimo rezultatais pateikti pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui.

11.3. Už atliktą darbą revizorius atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

XII skirsnis. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka

 

12.1. Kiekvienas reorganizuojamas ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi vieną kartą viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas" ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dėl juridinio asmens reorganizavimo ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

12.2. Apie sprendimą pertvarkyti Asociaciją turi būti viešai paskelbta vieną kartą dienraštyje „Lietuvos rytas" ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti nurodyti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie Asociaciją bei naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir buveinė.

12.3. Apie Asociacijos likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti vieną kartą dienraštyje „Lietuvos rytas" ir pranešti visiems Asociacijos kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti visi Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyti duomenys apie juridinį asmenį.

12.4. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos valdyba. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

12.5. Visi kiti pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas" ar (ir) pranešami nariams ir kreditoriams šiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

12.6. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, metinių veiklos ataskaitų, revizoriaus ataskaitų, visuotinio narių susirinkimo protokolų, asociacijos ir valdybos narių sąrašų, valdybos posėdžių protokolų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

12.7. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

XIII skirsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės

 

13.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

13.2. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Asociacijos Prezidento nutarimu. Filialų skaičius neribojamas.

13.3. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Asociacijos Prezidentas.

13.4. Asociacijos filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles.

XIV skirsnis. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

 

14.1. Asociacijos įstatų pakeitimai turi būti užregistruoti juridinių asmenų registre.

14.2. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

14.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

 

            Šie įstatai priimti ir patvirtinti LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJOS konferencijoje, įvykusioje 2006 metų balandžio mėnesio dvidešimt penktąją dieną.

POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJOS

Prezidentas

Aurelijus Kinas                                                                                                     

                                                                                                    (parašas)

 

                                                                                    A.V.