Company Logo

Strateginis veiklos planas

LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJA
2014-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANASSituacijos analizė
Išorinės aplinkos analizė:
Politiniai –teisiniai veiksniai.
         
         Valstybine kūno kultūros ir sporto politika siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jaunuolio asmenybei, kad jis susidarytų teisingas nuostatas kūno kultūros vertybių atžvilgiu, jomis vadovautųsi ir siektų tobulėti, skatinti aktyviai fizinei veiklai, sveikam gyvenimo būdui, vykdyti talentingų sportininkų atranką, juos ugdyti, rengti svarbiausioms šalies ir tarptautinėms plaukimo su pelekais,akvatlono varžyboms -  Pasaulio, Europos čempionatams, Pasaulio Taurės  varžyboms,kad gerais sportiniais rezultatais garsintų savo  miestų ir šalies vardą, kurtų palankų Lietuvos valstybės įvaizdį.
        LPSF vadovaujasi  bendraisiais vidaus nuostatais.Tolesniam sporto vystymui didesnes perspektyvas suteikia naujos redakcijos sporto įstatymas.


Socialiniai veiksniai.
       
       Vaikų nuo 1-14 m. amžiaus mirtingumo struktūroje skendimai užima II-ą vietą po mirčių dėl autoįvykių. Lietuvoje kasmet nuskęsta daugiau kaip 300 žm. 2010 m. Lietuvoje paskendo 319 žmonių, iš jų 26 vaikai 1-17 metų. Skendimų galima išvengti laikantis tam tikrų taisyklių. Viena iš jų – mokyti vaikus plaukti.
        Lietuvoje nuolat auga mokyklinio amžiaus vaikų sergamumas.  Lietuvoje,  I sveikatos grupei priklausančių mokinių skaičius nuolat mažėja. Visuomenės sveikatos centro duomenimis  per pastarąjį dešimtmetį vaikų sergamumas išaugo daugiau nei 2.5 karto. Medikų teigimu, tokiam vaikų sveikatos blogėjimui įtakos turi mažas fizinis aktyvumas. Blogėjanti mokinių sveikatos būklė neigiamai atsiliepia ir sportinei atrankai.
        Statistika rodo, kad prastėja jaunimo fizinis pajėgumas, daugėja silpnos sveikatos asmenų, didėja  nusikalstamumas, narkomanija, toksikomanija ir kiti neigiami reiškiniai, todėl būtina daugiau dėmesio skirti sveikos gyvensenos ugdymui bei vaikų ir jaunimo užimtumo sportine veikla didinimui. Sportas – tai jaunimo užimtumo, sveikatinimo, nusikalstamumo bei toksikomanijos prevencijos, o taip pat profesionalumo siekimo priemonė. Vandens  sportas geriausiai veikia žmogaus organizmą: grūdina, gerina žmogaus sveikatą, padeda tobulėti fiziškai. Federacijos vystomos sporto šakos tenkina gyventojų poreikius: išmokti plaukti, siekti sportinių rezultatų, dalyvauti sveikatingumo renginiuose.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:
Stiprybės.
Didėja visuomenės teigiamas požiūris į kūno kultūrą ir sportą. Daugėja norinčių išmokti plaukti,
treniruotis plaukimo ir plaukimo su pelekais sporto šakose, stiprinti sveikatą bei fizinį pasiruošimą.

Silpnybės.
      Sportas nėra tarp prioritetų, mokomajam procesui yra  nepakankamai lėšų.
       Dėl tėvų blogos materialinės būklės ir nepakankamai gerų sporto bazės sąlygų sportininkams sunku siekti aukštų sportinių rezultatų.
            Dėl sunkios ekonominės situacijos, sunku rasti rėmėjų.

Galimybės.
1.    Optimaliai plėtojant LPSF veiklą, prisidėtume prie aktualių  visuomenei problemų sprendimo:  nusikaltimų ir toksikomanijos prevencijos, jaunimo užimtumo, sveikatinimo ir fizinio pasiruošimo, pozityvaus miestų ir šalies įvaizdžio formavimo.
2.    Sulaukus Kūno kultūros ir sporto departamento teigiamo požiūrio, paramos ir pritarimo federacijos veiklai,galima būtų plėsti plaukimo su pelekais ir kitų  vandens sporto šakų geografiją,didinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą ir užimtumą.

             Planavimo sistema.
             Vadovaudamasis  Kūno kultūros ir sporto departamento  strateginiais planais, LPSF savo veiklą planuoja ruošdamas keturių  metų strateginį planą, veiklos metinius  ruošia programas dalyvauti “Apmokymo plaukti”, vasaros poilsio organizavimo, aukšto sportinio meistriškumo stovyklas.
           4.   Finansiniai ištekliai.

                 Federacija  kasmet dalyvauja programų konkursuose, kad  pritraukti kitus finansavimo šaltinius.
            5. Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.
Federacija palaiko ryšius su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos vyriausybės,  su kitomis šalies ir miesto mokymo bei paslaugų teikimo įstaigomis,federacijomis.
       
6.    Vidaus darbo kontrolė.

        “Gintaro” sporto centre administracija vykdo pedagogų inspektavimą, sistemingai vykdoma aptarnaujančio personalo funkcijų kontrolė.
SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:
Stiprybės.

1.    Pakankamas kvalifikuotų trenerių kontingentas prie esamų sąlygų pasiekia aukštų sportinių rezultatų.
2.    Pedagogai sistemingai kelia savo kvalifikaciją.
Silpnybės.

      1.   Sporto centras aukšto meistriškumo sportininkams neturi materialinio skatinimo fondo.
1.    Didėja aukšto meistriškumo sportininkų migracija į kitus miestus, šalis.
2.    Nepakankamas finansavimas, sunku rasti rėmėjų.
3.    Pastovus miestų savivaldybių sporto skyrių sporto šakos ignoravimas.
Galimybės.

       1. Optimaliai plėtojant federacijos  veiklą, prisidėtume prie aktualių šalies  visuomenei problemų sprendimo:  nusikaltimų ir toksikomanijos prevencijos, jaunimo užimtumo, sveikatinimo ir fizinio pasiruošimo, pozityvaus šalies ir miesto įvaizdžio formavimo.
      2. Pagerėjus materialiniam rėmimui ir geografijai, galėsime teikti kokybiškesnes paslaugas.
Grėsmės.
 1. Didėjant jaunimo migracijai, prastėja  aukšto meistriškumo sportiniai rezultatai.
             2. Dėl nepakankamo programų finansavimo, negalime pilnai įgyvendinti iškeltų tikslų.
             3.Dėl miestų savivaldybių spaudimo,trenerių darbo krūvio mažinimo ir reformų neįmanoma siekti  meistriškumo.


Misija:    Per vaikų ir jaunimo saviraišką sporte ugdyti sveiką ir intelektualią asmenybę,
    per masiškumą siekti didelio sportinio meistriškumo,su giminingomis užsienio sporto oganizacijomis ir atskirais šios srities specialistais plėtoti tarptautinius ryšius,lemiančius sporto šakų profesionalumo augimą,masiškumo plėtrą ir populiarumą.

Institucijos strateginis tikslas:
    Strateginio tikslo pavadinimas:
  Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Strateginio tikslo aprašymas:
       Ugdyti sveiką, fiziškai stiprią ir dvasiškai susiformavusią asmenybę. sudaryti geras darbo sąlygas, skatinti mokinių bei miesto gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, gerinti jų sveikatą, siekti sportinių rezultatų bei visokeriopai remti aukšto meistriškumo sportininkus.


Lietuvos povandeninio sporto federacijos
                                         Prezidentas                                       Aurelijus Kinas

2013 11 15