Company Logo

Vizų išdavimas sportininkams

DĖL TARPININKAVIMO IŠDUODANT VIZAS

Kūno kultūros ir sporto departamentas gavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento raštą (Nr. (25.6.2)-22-1673), kuriame išaiškinama vizų išdavimo tvarka sporto renginių dalyviams - Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams.

Kilus vizų Rusijos federacijos piliečiams poreikiui sporto šakos federacija kreipiasi tiesiai į Rusijos federacijos konsulatą - Kūno kultūros ir sporto departamento tarpininkavimas nėra reikalingas. Dėl vizų Baltarusijos piliečiams išsamų prašymą, kaip ir iki šiol, reikia pateikti Kūno kultūros ir sporto departamentui.

1. Dėl Šengeno vizų išdavimo Rusijos federacijos piliečiams:

Nuo vizų išdavimo mokesčio yra atleidžiami tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys.

Konkretaus sporto renginio organizatoriaus - nacionalinės sporto (šakos) federacijos - konsulatui pateikiamame kvietime turi būti nurodomas besikreipiančiojo dėl vizos užsieniečio kelionės tikslas (sporto renginio pavadinimas, data arba renginių tvarkaraštis), taip pat įtvirtinti esminiai kvietėjo įsipareigojimai dėl užsieniečio apgyvendinimo, grįžimo į kilmės valstybę. 

Kai yra pateikiamas tinkamai įformintas, tvarkingas, abejonių konsuliniam pareigūnui nekeliantis kvietimas, užsienietis yra atleidžiamas nuo reikalavimo pateikti kitus dokumentus, įrodančius kelionės tikslą ir sąlygas. Kvietimas turi būti parengtas konkretaus renginio organizatoriaus - nacionalinės sporto (šakos) federacijos - ir pasirašytas jos vadovo (ar įgalioto asmens).

Konsuliniam pareigūnui įsitikinus, kad konkretus renginys yra priskirtinas prie tarptautinių jaunimo sporto renginių, priimamas teigiamas sprendimas dėl atleidimo nuo mokesčio, ir papildomi prašymai ar tarpininkavimas iš Kūno kultūros ir sporto departamento nėra būtini.

2. Dėl Šengeno vizų išdavimo Baltarusijos Respublikos piliečiams: 

Nuo vizų išdavimo mokesčio yra atleidžiami sportinio pobūdžio renginių, abipusiškumo pagrindu suderintų tarp abiejų šalių valdymo institucijų, dalyviai, kai jų buvimas yra susijęs su bendradarbiavimo sporto, kultūros, užsienio politikos srityje ar kitose visuomenei  svarbiose srityse plėtra.

Nacionalinė sporto (šakos) federacija likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatomos renginio datos Kūno kultūros ir sporto departamentui turi pateikti prašymą tarpininkauti išduodant nemokamas Šengeno vizas kviečiamiems asmenims. Prašyme turi būti nurodomas besikreipiančiųjų dėl vizų užsieniečių statusas (sportininkas, treneris, gydytojas, masažuotojas, mokslininkas, psichologas, vadybininkas, rinktinės vadovas), kelionės tikslas (sporto renginio pavadinimas, data arba renginių tvarkaraštis), įtvirtinti esminiai kvietėjo įsipareigojimai dėl užsieniečio apgyvendinimo, grįžimo į kilmės valstybę, taip pat patvirtinama, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi. Prašymas turi būti pasirašytas federacijos vadovo (ar įgalioto asmens).

Kūno kultūros ir sporto departamentas sprendimą dėl tarpininkavimo ar atsisakymo tarpininkauti priima per 5 darbo dienas ir, priėmęs sprendimą tarpininkauti, apie priimtą sprendimą informuoja Lietuvos Respublikos ambasadą Baltarusijos Respublikoje bei atitinkamą nacionalinę sporto šakos federaciją.

 

* informacija parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2010-02-25 raštą Nr. (25.6.2)-22-1673.